logon.jpg

תמיכות שנה 2019
אודות
 

תמיכות עיריית אשדוד עבור תאגידים שלא למטרת רווח לשנת 2019 

 
תאגידים ללא כוונת רווח הרשומים כחוק ופעילים בתחומים : תרבות, רווחה, ספורט, חינוך, כוללים לאברכים, פעילות וולונטרית כללית פיתוח בתי כנסת ,מרכזים רוחניים ומבנה חינוך מיוחד ומבנה רווחה בתחום העיר אשדוד,   רשאים להגיש בקשה לעירייה לתמיכה  .  
 
על העמותה לבצע תהליך הרשמה ובהמשך למלא את הטפסים הנדרשים, יש לסרוק טפסים מלאים וחתומים בהתאם להנחיות המפורטות.
הבקשה תתקבל דרך האתר זה בלבד.
מחלקת התמיכות תעביר הדרכה וסיוע לעמותות במילוי הבקשות דרך האתר. 
 
ניתנת בזה הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות של הרשויות המקומיות בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2019 בתחומים הרשומים מעלה ובהתאם לקריטריונים המפורסמים.
 
 
 ניתן להגיש בקשה לתמיכה לשנת 2019 בין התאריכים
 15.10.2018 עד  02.12.2018   ו' בחשון תשע"ט ועד כ"ד בכסלו תשע"ט.
 
 
שימו לב!
 
1. בתאריך 02.12.2018  כד' בכסלו תשע"ט  ינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות ,אך תינתן אפשרות להשלמת ניירת למסמכים         מיוחדים, כגון ניהול תקין 2019 (מועד אחרון להגשתו יפורסם בנפרד). 
 
2. בקשה שלא תוגשנה בהתאם לנדרש ובקשה לא מלאה- לא תובאנה לדיון.
 
3. מתן התמיכות כפוף לאישור תקציב.
 
יודגש: תקציב העירייה לשנת 2019 טרם אושר וכן שחרור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית נשוא התמיכה,
ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרות לכל אחד מהנתמכים עד לאחר אישור תקציב העירייה לשנת 2019.
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099