logon.jpg

תמיכות שנה 2019
הדרכה ודפים להורדה
 
                    
 
 
  
בקשה לתמיכה תעשה באמצעות רישום והתחברות לאתר  
 
 
ניתן למלא את טפסי הבקשה ולהדפיסם לאחר רישום ו או התחברות לשנת 2019
 
  
חיבור לטפסים שנת 2018 
לרשותכם קישור לאתר התמיכות משנת 2018 - http://ashdodpt2018.099web.co.il
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099