logon.jpg

תמיכות שנה 2019
קריטריונים ותבחינים לתמיכות

לרשותכם אפשרות לצפות בקריטריונים למתן תמיכה   

    
בחינת דמי שימוש באולמות ספורט ובמגרשי ספורט לשנת 2016 -  לצפייה לחץ כאן
בחינת דמי שימוש באולמות ספורט ובמגרשי ספורט לשנת 2017 - לצפייה לחץ כאן
 
 
 
אמות מידה לשימוש במגרשי כדורגל באשדוד - לצפייה לחץ כאן
 
נוהל משרד הפנים למתן תמיכות - לצפייה לחץ כאן
 
 
 

פרוטוקולים ועדות תמיכות

 
מצורפות טבלאות ריכוז רשימות ועדות תמיכות אשר נידונו במועצת העיר ומפורסמים באתר העירייה  
 
 
 
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099